ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A

GREEN-GOES KFT.

székhelye: 2030 Érd, Bádogos u. 57.

e-mail: iroda@greengoes.hu

www.greengoes.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2018. május 25. napjától

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő adatai

Név: GREEN-GOES Kft.

Székhely: 2030 Érd, Bádogos u. 57.

Cégjegyzékszám: 13-09-133672

Adószám: 11687696-2-13

Honlap: www.greengoes.hu

Email: iroda@greengoes.hu

Telefonszám: +36-20-28-33-8-33

2.        Bevezetés

2.1.     Az alábbi tájékoztató célja, hogy Ön megismerje a GREEN-GOES Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységét, gyakorlatát, a kezelt adatait és az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokat. A jelen tájékoztató és az irányadó jogszabályok szóhasználatában a személyes adat tulajdonosa, azok gazdája az „érintett” (a továbbiakban: Ön vagy érintett).

2.2.     Az adatkezelő elkötelezett mindazok személyes adatainak védelme mellett, akiknek az ilyen adatait megismeri, és mindent megtesz az általa kezelt személyes adatok jogszabályok által előírt védelme érdekében.

2.3.     Jelen tájékoztató tartalmazza az adatkezelő által a honlap használata során megismert adatok kezelésére, illetve egyéb, offline megismert adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.

2.4.     A tájékozóban nem szereplő esetleges további adatkezelések esetén az adatfelvételt megelőzően minden esetben tájékoztatjuk az érintetteket az adott adatkezelés részleteiről.

2.5.     Jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet, Rendelet vagy GDPR) által előírtakon alapszik és tartalmazza a Rendelet által megkívánt tájékoztatást. Jelen adatkezelési tájékoztató és az adatkezelés alapja továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok.

3.        Az Ön jogai

3.1.     Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz a jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

3.2.     Kérhet információt az általunk kezelt adatairól, kérheti azok helyesbítését, a jogszabályok által biztosított kereteken belül azok törlését és kezdeményezheti az adatkezelésünk korlátozását a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban részletezettek szerint.

3.3.     Jogai gyakorlásának részletes szabályait a jelen tájékoztatónak az érintett jogairól szóló 10. pontjában találja.

4.        Az adatkezelés jogalapjai

4.1.     Az adatkezelő által végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, valamint törvényi felhatalmazáson alapulhatnak, továbbá az adatkezelő jogos érdekei tehetik az adatkezelést lehetővé. Egyes adatkezelések jogalapja eltérő lehet.

4.2.     Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében Ön a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatja, ebben az esetben a kizárólag ezen az alapon történő adatkezelést az adatkezelő megszünteti. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt némely adat vonatkozásában az adatkezelést jogszabályi kötelezettségek vagy jogos érdekünk védelme miatt nem tudjuk megtenni, erről a törlési kérelemre adott válaszunkban minden esetben tájékoztatjuk Önt.

4.3.     Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem a saját adatait adja meg valamely esetben, akkor az érintett hozzájárulásának beszerzése vagy a részünkre történő adattovábbítás esetleges más jogalapjának igazolása az Ön kötelezettsége. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását vagy az adattovábbítás jogalapját külön nem köteles vizsgálni, azonban, ha ezt aggályosnak érzi, úgy a jogalap igazolását kérheti.

5.        Az adattovábbítás általános szabályai

5.1.     Azon esetekben, amikor Adatkezelő adattovábbítást végez, arra minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor. Ezt vagy a jogszabályok által előírt hatóságok irányába végzi, vagy szerződött partnerei irányába. Amennyiben az adattovábbítás valamely partner felé történik, akkor Adatkezelő minden esetben szerződéssel biztosítja, hogy a partnerek is a hatályos jogszabályok és európai uniós előírások szerint kezeljék az így továbbított vagy feldolgozandó adatokat.

5.2.     Az adatkezelő adattovábbítás esetén biztosítja, hogy az adattovábbítás címzettje csak a jelen tájékoztatóban meghatározott célok és jogalap által indokolt tartalmú adathoz férjen hozzá.

5.3.     Amennyiben az adatok adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra, úgy az adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás és adatfeldolgozás megfeleljen a GDPR és Infotv. előírásainak, valamint ezeknek megfelelő szerződéses rendelkezésen alapuljon.

5.4.     Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

5.5.     Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

5.6.     Az adatkezelő által kezelt adatok az alábbiakban meghatározott címzett kategóriák részére kerülhetnek továbbításra:

1.
A címzett meghatározása: Az adatkezelő számvitelét végző, egyes üzletviteli folyamatait ellátó, továbbá az informatikai rendszerének felügyeletét és karbantartását végző részére. A címzett adatfeldolgozást végez szerződés alapján.
Az adattovábbítás célja és jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke és a szerződés teljesítése, az adatkezelő törvényi kötelezettségeinek teljesítése, számviteli folyamatai, valamint informatikai rendszere működésének, valamint az adatbiztonság biztosítása.
További adattovábbítás: Az adattovábbítás címzettje, mint ügyviteli és informatikai szolgáltató jogosult az adatkezelő jogos érdeke vagy törvényi kötelezettségének teljesítése által indokolt esetben és a jogos érdek védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges mértékig az alábbiakban meghatározott más adattovábbítási címzettek felé továbbítani az általa feldolgozott személyes adatot.
2.
Az adattovábbítás címzettje: Az adatkezelő jogos igényérvényesítése esetén és ennek céljából, az ehhez szükséges mértékben jogi képviselő vagy más szakértő részére.
Az adattovábbítás célja és jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke; igényérvényesítés elősegítése, illetve esetleges jogviták előfordulása esetén a megállapodás céljából történő közvetítés, mediáció.
3.
Az adattovábbítás címzettje: Az adatkezelő jogos igényérvényesítése vagy törvényi kötelezettségének teljesítése esetén az ehhez szükséges mértékben bíróság vagy hatóság megkeresésére a megkereső részére.
Az adattovábbítás célja és jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke; igényérvényesítés, jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá hatósági, bírósági megkeresés esetén az adatkezelő jogszabályi kötelezettségének vagy hatósági kötelezés teljesítése.
4.
Az adattovábbítás címzettje: Az adatkezelő szerződéses partnerei.
Az adattovábbítás célja és jogalapja: Egyes adatok az érintettel vagy az érintett által végzett tevékenységgel összefüggésben az adatkezelővel szerződéses viszonyban álló partner felé továbbításra kerülhetnek, amennyiben ezen adattovábbításra az adatkezelő a partnerével kötött szerződés alapján köteles. Az adattovábbítás a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges minimális adattartalomra korlátozódik.

6.        Az adatkezelő adatkezelései

6.1.     Az adatkezelő az alábbi célok szerint, az alábbi jogalapokon a következő adatkezeléseket végzi:

Szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatok
Személyes adatok köre: Főként a természetes személy szerződéses partnerek adatai, továbbá az általuk a szerződés teljesítésének elősegítése céljából átadott, munkavállalóik vagy más jogcímen közreműködő képviselőik kapcsolattartói adataira terjed ki.
Adatkategóriák: Természetes személyek számlázási és szerződéses adatai (pl.: név, cím, adószám). Jogi személyek képviselőjének adatai (pl.: név, tisztség). Kapcsolattartási adatok (pl.: név, munkakör-ügykör, telefon, e-mail).
Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül, a szerződéses partner által továbbítva, továbbá a publikusan elérhető nyilvántartásokból (pl.: cégjegyzék).
Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja a szerződések teljesítésének, valamint a szerződéses partnerrel történő zökkenőmentes kapcsolattartásnak az elősegítése, továbbá a szerződésekkel kapcsolatos számviteli és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése, valamint későbbi üzleti kapcsolat céljából történő felkeresés, marketing.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő ezeket a személyes adatokat a szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) b) pont) illetve jogi kötelezettsége teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pont) kezeli, illetve önkéntes hozzájárulás alapján GDPR 6. cikk (1) a) pont).
Az adatkezelés időtartama: A szerződésből származó jogos igények érvényesítésének elévülése (várhatóan a szerződés hatályának vagy a legkésőbbi tovább elő szerződéses kötelezettség megszűnését követő kb. 5 év), illetve a jogszabályok által megkövetelt adatkezelés esetén (pl.: számviteli és egyéb nyilvántartási jogszabályok betartása érdekében) a jogszabályokban meghatározott, akár ennél hosszabb időtartam.
Adattovábbítás: Ezen adatok vonatkozásában a számviteli és adminisztrációs szolgáltatások végzésére szerződött partnerünk részére történik adattovábbítás rendszeresen adatfeldolgozás céljából, illetve a jogszabályok által előírt keretek között az illetékes hatóságok felé. Szükség esetén az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében adattovábbítás történik a jogi szolgáltatásokat nyújtó partnerünk, illetve esetlegesen szükségessé váló szakértők, valamint az igényérvényesítésben érintett hatóságok, bíróságok felé.
Adattárolás: Az adatokat tartalmazó okiratokat papíralapon, valamint digitalizálva is tároljuk, az adatokat az adatkezelő székhelyén, valamint az adatfeldolgozó székhelyén tároljuk papír alapon. Az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén találhatók.
Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.
Szakképesítéssel kapcsolatos adatok
Személyes adatok köre: Szerződéses partnerek munkavállalóinak vagy képviselőinek szakmai képesítésére vonatkozó adatai.
Adatkategóriák: Természetes személyek munkavállalással és képesítésével kapcsolatos adatai (pl.: név, munkaviszonyra és szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok, diplomák, oklevelek, adatai).
Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül vagy a szerződéses partner által továbbítva.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelő egyes szerződéses kötelezettségeinek teljesítése esetén igazolnia kell saját munkavállalói vagy a szerződéses partnerei konkrét munkában közreműködő munkavállalóinak munkaviszonyát, szakmai tapasztalatát és képzettségére vonatkozó információkat.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő ezeket a személyes adatokat harmadik személy felé fennálló szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) b) pont) kezeli.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés teljesítése jogszerűségének vizsgálatára irányadó elévülés ideje (várhatóan a szerződés hatályának vagy a legkésőbbi tovább élő szerződéses kötelezettség megszűnését követő kb. 5 év), illetve a jogszabályok által megkövetelt adatkezelés esetén (pl. számviteli és egyéb nyilvántartási jogszabályok betartása érdekében) a jogszabályokban meghatározott, akár ennél hosszabb időtartam.
Adattovábbítás: Az adatok az adatkezelő azon szerződéses partnere felé kerülnek továbbításra, amely az érintett munkavégzésével összefüggő projektben ezt szerződéses kötelezettségként előírja. Ezen adatok vonatkozásában a számviteli és adminisztrációs szolgáltatások végzésére szerződött partnerünk részére történik adattovábbítás rendszeresen adatfeldolgozás céljából, illetve a jogszabályok által előírt keretek között az illetékes hatóságok felé. Szükség esetén az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében adattovábbítás történik a jogi szolgáltatásokat nyújtó partnerünk, illetve esetlegesen szükségessé váló szakértők, valamint az igényérvényesítésben érintett hatóságok, bíróságok felé.
Adattárolás: Az adatokat tartalmazó okiratokat papíralapon, valamint digitalizálva is tároljuk, az adatokat az adatkezelő székhelyén, valamint az adatfeldolgozó székhelyén tároljuk papír alapon. Az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén találhatók.
Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.
Partner és potenciális partner kapcsolattartási adatkezelés
Személyes adatok köre: Aktuális és korábbi szerződéses partnerek kapcsolattartási adatai (pl.: név, telefonszám és/vagy e-mail cím, esetleg postacím).
Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül, a saját szerződésállomány feldolgozásával, szerződéses partner által továbbítva, továbbá a publikusan elérhető nyilvántartásokból (pl. cégjegyzék).
Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja az adatkezelővel korábban szerződéses viszonyban állt partner újbóli, illetve más partner által ismert és ajánlott potenciális szerződéses partner felkeresése üzleti kapcsolat kialakítása, illetve partneri rendezvényekre való meghívás céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő ezeket a személyes adatokat önkéntes hozzájárulás alapján GDPR 6. cikk (1) a) pont).
Az adatkezelés időtartama: A partnerrel fennállt üzleti kapcsolat megszűnését vagy az ajánlott partner adatainak átvételét követő 3 év.
Adattovábbítás: Az adatkezelő esetleges partnertalálkozóiról, rendezvényeiről történő értesítés végett marketing célból továbbításra kerülhetnek az adatok, kizárólag az adott eseményre korlátozódó adatfeldolgozás érdekében a marketingtevékenységet végző szerződéses partner felé.
Adattárolás: Az adatokat tartalmazó okiratokat papíralapon (pl. névjegykártya), valamint digitalizálva is tároljuk, az adatokat az adatkezelő székhelyén, valamint az adatfeldolgozó székhelyén tároljuk papír alapon. Az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén találhatók.
Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.
Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés
Személyes adatok köre: A talált tárgyon található, a tulajdonos azonosítását elősegítő és más, előre meg nem határozható személyes adatok, valamint a megtaláló adatai.
Az adatok forrása: Véletlenszerű, előre nem meghatározható.
Az adatkezelés célja: A talált tárgy tulajdonosának vagy jogos birtokosának beazonosítása, visszaszolgáltatás.
Az adatkezelés jogalapja: A talált tárgyakkal kapcsolatos jogi kötelezettség és erkölcsi elvárások teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont).
Az adatkezelés időtartama: A tárgy visszaszolgáltatásáig vagy megsemmisítéséig (legfeljebb 3 év).
Adattovábbítás: Az adatkezelő az adatokat hatóságok, bíróságok és esetlegesen jogi képviseletét vagy adminisztrációját ellátó szolgáltató felé továbbítja adatfeldolgozás céljából.
Adattárolás: Az adatokat tartalmazó tárgyat fizikailag és az arról kinyert adatokat elektronikusan az adatkezelő székhelyén vagy az adatfeldolgozó székhelyén tároljuk.
Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő folyamat elvégzésére.

6.2.     A honlap használatával összefüggésben történő adatkezelések:

6.3.     A honlap használata nem regisztrációhoz kötött. A honlap használatával kapcsolatban az adatkezelő tudomására jutott személyes adatait az adatkezelő az alábbiak szerint kezeli.

Állásra jelentkezők adatai
Amennyiben Ön a központi email címünkre állásjelentkezés céljából megkeresést küld, úgy tájékoztatjuk, hogy a HR tevékenységet cégünk vonatkozásában külső adatfeldolgozó, a HD SSC Hungary Kft. (3261 Abasár, Kossuth út 339/5.) látja el, így a megkeresését és a benne található személyes adatokat e partnerünk részére továbbítjuk. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a megkeresés elküldésével ráutaló magatartással, ezen adatkezelési tájékoztató ismeretében adott. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, a jelentkezését töröljük, a munkaviszony létesítésére irányuló tárgyalásokra nem kerül sor.
Személyes adatok köre: Személyazonosító, kapcsolattartási, szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó, valamint önéletrajzi adatok, pénzügyi adatok, képmás.
Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül.
Az adatkezelés célja: Munkaerő-utánpótlás, esetleges későbbi, azonos célú kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a) pont).
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az érintettel munkaszerződés nem kerül megkötésre, úgy az adatok megszerzésétől számított 2 év annak érdekében, hogy későbbi munkaerőigény kielégítése céljából megkeresés történjen.
Adattovábbítás: A HR, számviteli és adminisztratív szolgáltatásokat ellátó szerződéses partner felé történik adatfeldolgozás céljából.
Adattárolás: Az adatokat tartalmazó okiratokat papíralapon, valamint elektronikusan is tároljuk, az adatokat az adatkezelő székhelyén, valamint az adatfeldolgozó székhelyén tároljuk papír alapon. Az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén találhatók.
Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.
Ajánlatkérés vagy ajánlattétellel kapcsolatos adatkezelés
Ajánlatkérés céljából a honapunkon feltüntetett email címen megkeresést küldhet részünkre, így megismerhetjük az Ön által megadott személyes adatait. Szolgáltatásaink felsorolását a honlapon találja.
Személyes adatok köre: Jellemzően személyazonosító, kapcsolattartási, szakmai adatok.
Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül.
Az adatkezelés célja: Üzleti kapcsolat kialakításának megvizsgálása.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a) pont).
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az érintettel szerződéses partnerkapcsolat nem létesül, úgy az adatok megszerzésétől számított legfeljebb 2 év annak érdekében, hogy későbbi üzleti kapcsolat kielégítése céljából megkeresés történhessen.
Adattovábbítás: Az adminisztratív szolgáltatásokat ellátó szerződéses partner felé történik adatfeldolgozás céljából.
Adattárolás: Az adatokat elektronikusan az adatkezelő székhelyén, valamint az adatfeldolgozó székhelyén, biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren tároljuk.
Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.
Hírlevél adatkezelés
Amennyiben hírlevél szolgáltatást üzemeltetünk, lehetőséget biztosítunk hírlevélre történő feliratkozásra, illetve arról való leiratkozásra. Ebben az esetben az Ön kifejezett előzetes beleegyezése alapján jogosultak vagyunk emailt küldeni Önnek. Az általunk kezelt email címet csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén használjuk fel tájékoztató vagy reklám email küldésére. Bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről az erre a minden hírlevél alján erre a célra létesített linkre történő kattintással vagy az adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel, amelyet postai úton vagy e-mailben küldhet el számunkra. Ebben az esetben a továbbiakban nem küldünk Önnek hírlevelet és ezzel kapcsolatos adatait töröljük.
Személyes adatok köre: Név, e-mail cím.
Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatás üzleti ajánlatokról, az adatkezelő üzletvitele szempontjából általa lényegesnek tartott hírekről, eseményekről, változásokról.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a) pont).
Az adatkezelés időtartama: Az érintett által kezdeményezett leiratkozásig.
Adattovábbítás: Az adminisztratív és informatikai szolgáltatásokat ellátó szerződéses partner, valamint marketing feladatokat ellátó szerződéses partner felé adatfeldolgozás céljából.
Adattárolás: Az adatokat elektronikusan az adatkezelő székhelyén, valamint az adatfeldolgozó székhelyén, biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren tároljuk.
Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.
Ügyféllevelezéssel kapcsolatos önálló adatkezelés
Az adatkezelő jelen tájékoztatóban, honlapján található elérhetőségekre vagy más, az adatkezelő üzemeltetése alatt álló e-mail címre küldött megkeresésekben személyes adatok szerepelhetnek, amelyeket az adatkezelő az alábbiak szerint kezel. Kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy amennyiben az Ön által küldött üzenet nem vagy nem kizárólag az Ön személyes adatát tartalmazza, úgy megfelelő jogalappal (pl.: az érintett hozzájárulása) más személyes adatának részünkre történő továbbításához.
Személyes adatok köre: Jellemzően személyazonosító, kapcsolattartási, szakmai adatok.
Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelő üzletvitelével, jogszerű működésével kapcsolatos tevékenységeinek elősegítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), továbbá az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat jellegétől, illetve a megkeresés tartalmától függően.
Adattovábbítás: Az adminisztratív vagy jogi szolgáltatásokat ellátó szerződéses partner felé történik adatfeldolgozás céljából, amennyiben a megkeresés tartalma ezt indokolja.
Adattárolás: Az adatokat elektronikusan az adatkezelő székhelyén, valamint az adatfeldolgozó székhelyén, biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren tároljuk.
Adathozzáférés: Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.

7.        Cookiek

7.1.     Az adatkezelő honlapjának meglátogatása esetén a weboldal a felhasználó eszközén cookiet (egy kis terjedelmű file-t, adatcsomagot) helyez el, amely a Google Analytics szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

7.2.     A cookiek letiltása a weboldal használatát nem befolyásolja.

7.3.     A cookie-k segítségével a weboldalunk megtekintését elemezzük annak érdekében, hogy a felhasználói élményt a későbbiekben javítani, az oldalunkat, szolgáltatásainkat fejleszteni tudjuk.

7.4.     A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

7.4.1.  A legtöbb internet böngésző lehetővé teszi, hogy a felhasználó a beállításokban kontrollálja a cookie-k alkalmazását.

8.        Hozzáférés a kezelt személyes adatokhoz

8.1.     Az adatkezelő biztosítja, hogy személyes adatokhoz csak azon munkavállalói férjenek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.

9.        Adatbiztonság

9.1.     Az adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.2.     Elektronikus adatkezelések (informatikai intézkedések): az adatkezelő számítástechnikai rendszerei üzemeltetése során a tőle elvárható módon törekszik olyan informatikai eszközöket alkalmazni, amelyek megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést. Az alkalmazott eszközök biztosítják azt, hogy az adatok pontosak és hitelesek legyenek és szükség esetén a feljogosítottak és az érintett számára teljeskörűen rendelkezésre álljanak.

9.3.     Az alkalmazott eszközök lehetővé teszik, hogy a kezelt adatok

9.3.1.  az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás),

9.3.2.  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),

9.3.3.  változatlansága igazolható (adatintegritás),

9.3.4   a jogosulatlan hozzáférés ellen (adat bizalmassága) védettek legyenek.

9.4.     Informatikai rendszerünk védett a különböző számítógépvírusok, számítógépes betörések ellen.

9.5.     Tűzfal

9.5.1.  Az adatok biztonságának elősegítése érdekében az adatkezelő hardveres tűzfalat alkalmaz. A tűzfal beállításainak folyamatos karbantartása, a naplók elemzése, a szükséges intézkedések megtétele rendszeresen megtörténik.

9.6.     Vírusvédelem

9.6.1.  Az adatkezelő számítógépeit (szerver és kliens gépek) megfelelő vírus és kártevő védelmi szoftverrel látja el. Olyan szoftver licencet vásárol és időszakosan újít meg, amely szoftver a nemzetközi teszteken előkelő helyet foglal el.

9.7.     Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők, kivéve, ha azt törvényi előírások lehetővé teszik.

9.8.     Az informatikai rendszerhez tartozó gépek megfelelő fizikai védelme biztosított, az eszközök, adathordozók jól őrzött, illetve riasztóval védett létesítményekben találhatók.

9.9.     Az adatbiztonságot szolgálja, hogy a személyes adatok elektronikus tárolására is szolgáló helyiségbe való belépés korlátozott, oda csak a jelen tájékoztatóban meghatározott személyek jogosultak belépni.

10.      Az érintett jogai

10.1.   Az érintett jogainak gyakorlása során tájékoztatás megadása vagy az érintett egyéb kérelmének teljesítése előtt az adatkezelő jogosult meggyőződni arról, hogy a tájékoztatást kérő az érintett, vagy az érintett megfelelően meghatalmazott képviselője.

10.2.   Tájékoztatáshoz való jog:

Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelő adatkezelésre vonatkozó gyakorlatát és szabályait átlátható, érthető formában, egyszerűen megfogalmazva, könnyen elérhető módon megismerje, továbbá kérésére adatkezelésünkről szóban is kaphat tájékoztatást.

10.3.   Hozzáférési jog:

Önnek joga van annak megismeréséhez, hogy történik-e az adatkezelőnél az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés, és amennyiben igen, úgy megismerheti az adatkezelés célját, a kezelt adatok kategóriáit, az adatkezelés jogalapját, az adatkezelés belső szabályaira (ki ismerheti meg az adatokat), az adattovábbításra, tárolásra és az adatok forrására vonatkozó információkat, kérésére az érintett személyes adatok másolatát a rendelkezésére bocsátjuk.

10.4.   Adathelyesbítéshez való jog:

Önnek joga van az Önre vonatkozó helytelen vagy elavult adatok helyesbítését, kijavítását kérni, kivéve, ha az adathelyesbítést vagy annak az érintett által kért módját jogszabály tiltja.

10.5.   Törléshez, elfeledtetéshez való jog:

10.5.1. Kérésére a kezelt személyes adatát töröljük, ha azok kezelése jogellenes volt, az adatkezelés célja megszűnt, az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adat tekintetében a hozzájárulást visszavonták és nincs olyan elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelés folytatására, ami ezt megakadályozná vagy tiltaná, továbbá a GDPR 17. cikk (1) bekezdésének valamely egyéb feltétele fennáll.

10.5.2. A törlésre vonatkozó kérelmet az adatkezelő jogosult megtagadni, különösen, ha az adatkezelés

10.5.2.1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

10.5.2.2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből; vagy

10.5.2.3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

10.6.   Az adatkezelés korlátozásához való jog:

10.6.1. Ön kérheti az adat kezelésének korlátozását,

10.6.1.1. amennyiben vitatja az adatok pontosságát, akkor az ellenőrzés időtartamára

10.6.1.2. amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

10.6.1.3. amennyiben adatkezelésre már nincs szükség úgy az esetleges jogi igények érvényesítéséhez,

10.6.1.4  az adatkezelés elleni tiltakozása esetén pedig addig, amíg elbíráljuk, hogy törölhetőek-e az adatai korlátozzuk a személyes adata vagy adatai kezelését, ebben az esetben csak tároljuk azokat.

10.7.   Adathordozáshoz való jog

Ön kérheti személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadását (adathordozhatósághoz való jog), vagy ezt megtilthatja.

10.8.   Tiltakozáshoz való jog

Ön megtilthatja személyes adatainak direkt marketing célokra való használatát.

10.9.   Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

10.10. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

10.11. Ha az adatkezelő valamely okból nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet erről az okról, továbbá arról, hogy az érintett panaszt nyújthat a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.12. Az adatkezelő a kért tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

10.13. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

10.14. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

11.      Jogorvoslat

11.1.   Adatkezeléssel kapcsolatos eljárásunk, tevékenységünkkel szembeni aggályaink esetén kérjük, elsőként forduljon közvetlenül hozzánk, hogy kérdéseire válaszolhassunk, panaszát kezelhessük.

11.2.   Amennyiben nem elégedett intézkedéseinkkel, úgy jogorvoslatként panasszal élhet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál vagy panaszának általunk történt elutasítását követően bírósághoz is fordulhat jogai érvényesítése végett.

11.3.   Az adatkezelő cégcsoportjának adatvédelmi tisztviselője:

11.4.   Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

11.5.   Jogi igényét bírósági úton is érvényesítheti. Az adatvédelmi perek elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható meg az adatkezeléssel kapcsolatos döntés közlésétől számított 30 napon belül.

12.      Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató a címlapján feltüntetett időponttól hatályos. Az adatkezelőnek joga van az adatkezelési belső szabályzatait, eljárásait megváltoztatni, amely esetben a jelen adatkezelési tájékoztató is megváltoztatásra kerülhet. A változásokat az adatkezelő internetes honlapján közzéteszi. Az adatkezelésre vonatkozó gyakorlat megváltozása nem járhat a már kezelt adatok adatkezelési céljának megváltozásával kivéve, ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik.

A mindenkori hatályos adatkezelési tájékoztató elérhető honlapunkon (www.greengoes.hu) valamint nyomtatott formában székhelyünkön.